A K S A Y G R U P S İ G O R T A
Nakliyat Sigortası

Nakliyat Sigortası

Nakliyat Emtea Sigortası ile malların bir yerden diğer bir yere taşınması, bu taşıma sırasında karşılanan tehlikeler ulusal ve uluslararası ekonomiler için göz ardı edilmeyecek derecede önemli olgulardan biridir. Dolayısıyla malların taşınması sırasında karsılaşacakları tehlikeleri güvence altına alması Nakliyat Emtea Sigortalarının konusunu oluşturmaktadır. Önceleri denizlerde başlayan taşımacılık daha sonra demiryolları ve karayollarını günümüzde ise havayollarını da kapsamına almıştır.. Taşımacılığın gelişmesi ile birlikte Nakliyat Emtea Sigortalarının kapsamı büyümüş, taşımacılığın doğal tehlikelerine ilave olarak malların doğal niteliklerinden doğan tehlikeler ile bazı ticari tehlikeleri de kapsama dahil edilmiştir.

Nakliyat Sigortası Kapsamı Nedir?

Sigortaya konu olan emteanın bir noktadan başka bir noktaya gidişi sırasında oluşabilecek risklere karşı poliçede belirtilen koşullara bağlı olarak teminat sağlar. Yükün satıcısı veya alıcısı veyahut taşınan yükle menfaat ilişkisi olan herkes, bu sigortayı yaptırabilir. Emtia (yük) sigorta poliçesinde, sigortayı yaptıran kişiye sadece yük bedelini değil, bunun yanında navlun, sigorta ücreti, öngörülen kar vb. gibi bazı gider kalemlerini de sigortalatabilme imkanı sunmaktadır.

Nakliyat Sigortası Teminatları Nelerdir??

Tam Ziya Teminatı : En dar teminat türüdür. Dolayısıyla en düşük fiyatla temin edilir. Yükü taşıyan aracın fiilen ve mutlak surette, tamamen hasarlanması sonucunda, taşınan malların fiilen ve tamamen hasarlanması durumunu teminat altına alınır.

Dar Teminat : Dar Teminat, taşımanın yapıldığıi aracın hasarlanması sonucu, taşınan değerlerin zarar görmesi halini temin etmektedir. Taşıma yapilan aracın cinsine göre değişik isimler almakla beraber, teminat kapsamı değişmemektedir. Dar teminat, karayolunda kamyon klozu, demiryolunda demiryolu klozu, denizyolunda ise ( C ) klozu veya FPA (Free Particular Avarage) teminati adlarini almaktadir. Havayolu ile yapılan taşımaların dar teminat ile sigortalanması mümkün olmamaktadır.

Geniş Teminat : Geniş teminat kapsamında ise aşağıda bahsedileceği gibi istisna edilen bazı hususlar belirtilir ve bunun dışında kalan tüm haller sigorta teminatı kapsamında sayılır. Geniş teminat kara ve denizyolunda İnstitute Cargo Clauses ( A ) veya All Risks, havayolunda ise Institute Cargo Clauses ( Air ) adı altında verilmektedir.

Satın alınacak teminat türüne göre nakliyesi yapılacak mallar başlıca şu rizikolara karşı teminat altına alınmaktadır:

 • Nakil vasıtasının batması, raydan çıkması, çarpması, çarpışması, devrilmesi ve yanması,
 • Yangın, infilak,
 • Deprem ve volkanik rizikolar,
 • Deniz veya yağmur suyu ile ıslanma,
 • Çalınma, aşırma, eksik çıkma, teslim edilmeme,
 • Kırılma,
 • Fırtına,
 • Denize atma
 • Müşterek avarya- Dalgalar tarafından denize sürüklenme

Emtea Nakliyat Sigortası'nın teminat kapsamı dışında kalan haller ise şunlardır;

 • Sigortalının kasdı, hilesi, kötü niyeti,
 • Sigortalı emtianın doğasından kaynaklanan akma, hacim ve ağırlık kayıpları,
 • Yetersiz ve uygunsuz ambalaj, yanlış istifleme,
 • Emteanın kendi ayıbından kaynaklanan hasarlar,
 • Her türlü gecikme hasarı,
 • Nükleer ve atomik rizikolar,
 • Nakil vasıtasının taşınan yüke ve yola elverişsiz olması,
 • Harp, grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketleri (ek primle teminata dahil edilebilir)